Allocatie en Reconciliatie van verbruikte elektriciteit

Wat betekent allocatie en reconciliatie van verbruikte elektriciteit?

Het allocatieproces

Het allocatieproces, of allocatie van de verbruikte elektriciteit, is het eigenlijk vaststellen van het elektriciteitsverbruik per tijdseenheid – normaliter per kwartuur – door de netbeheerder; dit gebeurt telkens ex-post, namelijk de dag na verbruik.  De werkelijk totaal afgenomen en/of getransporteerde hoeveelheid elektriciteit wordt hierbij toegewezen – zeg maar verdeeld of gealloceerd – aan de respectievelijke leveranciers betrokken bij het desbetreffende netwerk.

allocation-pie-chartDaar verbruiksmetingen bij particulieren en kleinverbruikers (althans deze die nog niet over een “smart meter” beschikken) niet dagelijks, laat staan per kwartuur, gebeuren – maar doorgaans eens per jaar –, gaat het in die gevallen om schattingen. Deze schattingen worden gemaakt aan de hand van verbruiksprofielen, ook “Synthetische LastProfielen” (of SLP’s) genaamd (http://www.vreg.be/verbruiksprofielen-0).  Hoewel met de invoering van smart meters verbruiksmetingen op kwartuur basis veralgemeend zal worden, is dit op vandaag nog (quasi) enkel het geval bij grootverbruikers. Voor die grootverbruikers gaat het vanzelfsprekend niet om schatting van hun verbruik, maar om hun effectief, real-time, gemeten verbruik (per kwartuur).

Het reconciliatieproces

Daar allocatie steeds – minstens gedeeltelijk – op schattingen gebaseerd is, moet men op een bepaald ogenblik de berekening maken op basis van de werkelijke verbruiken, dus de effectief gemeten verbruiken.  Dit is dan het reconciliatieproces, waarbij de gealloceerde verbruiken vergeleken wordt met de daadwerkelijk gemeten verbruiken.

Elektriciteitsmeter

Reconciliatie is eigenlijk niets anders dan de correctie van de allocatie (die eerder gebeurde op basis van schattingen bij gebrek aan nauwkeurige meetgegevens), op basis van de inmiddels bekende verbruiksgegevens verkregen door alle metingen.  Eens er – in de toekomst – enkel nog slimme meters zullen zijn waarvan de kwartuur metingen zo goed als synchroon of real-time bekend zullen zijn, gaan in principe zowel het allocatieproces als het reconciliatieproces komen te vervallen.